Priprema za štampu

Priprema za štampu, u koju spada i grafički dizajn, predstavlja prvu fazu izrade grafičkog proizvoda. Ova faza u principu predstavlja sve operacije koje prethode samom procesu štampe. Pod pripremom za štampu najčešće se podrazumeva priprema štamparske forme sa koje će se izvršiti otiskivanje. Ovde treba napomenuti da se štamparska forma kod npr. digitalne štampe ne javija u klasičnom, materijalnom obliku, već samo fiktivno, u memoriji računara, odakle se direktno prenosi na podlogu za štampanje.

Savremena priprema za štampu za sve štamparske tehnike se ne može zamisliti bez primene personalnih računara, i to praktično u svim njenim fazama, počev od dizajniranja grafičkog proizvoda do izrade štamparske forme.

Ulazni podaci (tekst, slike i tehnički crteži - jednotonski originali) se najpre unose u računar, odnosno digitalizuju.

Digitalizacija uopšte predstavlja prebacivanje (prevodjenje) analogne stvamosti u mašinski jezik, razumljiv računaru, koji se zasniva na binarnom sistemu 1 i 0, što praktično znači naelektrisano i nenaelektrisano. Digitalizacija se danas sreće u gotovo svim fazama savremene štampe, počev od digitalne pripreme, preko upravljanja, kontrole i sprovodjenja procesa štampe i grafičke dorade.

Jednu vrstu ulaznih podataka predstavlja i slika, koja je u najsloženijem obliku višetonski višebojni original. I ona se, kao i ostali ulazni podaci (tekst i crteži), za potrebe digitalne pripreme štampe unosi u digitalnom obliku, tj. vrši se njena digitalizacija. To se najčešće postiže skeniranjem slike pomoću skenera ili preuzimanjem slike iz digitalnih aparata, u kojima se slika već nalazi kao digitalni zapis.

Pod integracijom teksta, slike i crteža, podrazumeva se definisanje konačnog izgleda strane, koji se odražava (vidi) na monitoru računara. Pre primene računara za ovu namenu, integracija teksta i slike, odnosno kreiranje strane, odvijalo se putem montaže - na montažnim stolovima, odakle se gotova, montirana strana snimala i prebacivala na film, a sa filma dalje na formu. Nakon integrisanja teksta, slike i crteža pomoću računara, može se izraditi digitalni probni otisak. To se ostvaruje povezivanjem računara sa nekim od uredjaja za izradu probnog otiska ciji je zadatak da napravi otisak simulirajući štampu u nekoj od pomenutih tehnika.

Šta je krajnji proizvod pripreme za štampu?

Krajnji proizvod je svakako jedan digitalan oblik (fajl) na osnovu kojega će se izraditi filmovi (ukoliko je u pitanju obična štampa - sito, ofset, tampon itd) ili će se ti fajlovi koristiti direktno (kod digitalne štampe ili graviranja)

Naravno grafički dizajner mora poznavati tehnike za koje pravi tu pripremu za štampu, jer se priprema za te tehnike jako razlikuje (da li treba pozitiv ili negativ filma, da li treba da je tekst čitljiv ili treba pogled u ogledalu (mirror), koliki je prirast (razlivanje) prilikom štampe, da li se koriste PANTONE boje ili je u pitanju CMYK štampa i tako dalje. To su samo neka od pitanja koje grafički dizajner treba da poznaje.